SGK miền Bắc giai đoạn 1950 - 1975

Học vần ( Ba Lan in tặng 1968)

Học vần ( Ba Lan in tặng 1968)

Tác giả: Nguyễn Văn Triệu - Nguyễn Thượng Luyến

NXB: Ba Lan in tặng học sinh Bắc Việt

Năm XB: 1968

Tân quốc văn lớp tư (quyển 1 - 1950)

Tân quốc văn lớp tư (quyển 1 - 1950)

Tác giả: Nhóm giáo học trường Nguyễn Công Trứ HN

NXB: NXB Nam Sơn, Hà Nội

Năm XB: 1950

Tân quốc văn lớp nhất (1951)

Tân quốc văn lớp nhất (1951)

Tác giả: Nhóm giáo học trường Nguyễn Công Trứ HN

NXB: NXB Nam Sơn, Hà Nội

Năm XB: 1951

Văn tuyển lớp 6 phổ thông (tập 2 - 1955)

Văn tuyển lớp 6 phổ thông (tập 2 - 1955)

Tác giả: Bộ Giáo dục

NXB: Nha giáo dục phổ thông

Năm XB: 1955

Văn học trích giảng lớp 6 phổ thông (1973)

Văn học trích giảng lớp 6 phổ thông (1973)

Tác giả: Bộ Giáo dục & đào tạo

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Văn học trích giảng lớp 7 phổ thông (1973)

Văn học trích giảng lớp 7 phổ thông (1973)

Tác giả: Bộ Giáo dục & đào tạo

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Văn học trích giảng lớp 8 phổ thông (tập 1 - 1960)

Văn học trích giảng lớp 8 phổ thông (tập 1 - 1960)

Tác giả: Bộ Giáo dục & đào tạo

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1960

Văn học trích giảng lớp 9 phổ thông (tập 2 - 1960)

Văn học trích giảng lớp 9 phổ thông (tập 2 - 1960)

Tác giả: Bộ Giáo dục & đào tạo

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1960

Trích giảng văn học lớp 10 phổ thông (tập 2 - 1970)

Trích giảng văn học lớp 10 phổ thông (tập 2 - 1970)

Tác giả: Bộ Giáo dục & đào tạo

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1970

Trích giảng văn học lớp 10 phổ thông (tập 3 - 1970)

Trích giảng văn học lớp 10 phổ thông (tập 3 - 1970)

Tác giả: Bộ Giáo dục & đào tạo

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1970

Toán lớp 2 phổ thông (1973)

Toán lớp 2 phổ thông (1973)

Tác giả: Bộ Giáo dục & đào tạo

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Đức dục lớp tư (1952)

Đức dục lớp tư (1952)

Tác giả: Vũ Hữu Tuệ

NXB: NXB Yên Sơn, Hà Nội

Năm XB: 1952

Đức dục lớp nhất (1951)

Đức dục lớp nhất (1951)

Tác giả: Vũ Quốc Khanh

NXB: NXB Yên Sơn, Hà Nội

Năm XB: 1951

Chính tả lớp ba, lớp nhì (1951)

Chính tả lớp ba, lớp nhì (1951)

Tác giả: Một nhóm giáo viên

NXB: NXB Thế giới, Hà Nội

Năm XB: 1951

Đề thi tú tài phần thứ nhất (1953)

Đề thi tú tài phần thứ nhất (1953)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: NXB Lê Quang Vinh, Hà Nội

Năm XB: 1953

Luân lý tập đọc bậc trung học đên nhất cấp (1953)

Luân lý tập đọc bậc trung học đên nhất cấp (1953)

Tác giả: Nguyễn Bá Lộc

NXB: NXB Nam Hải, Hà Nội

Năm XB: 1953

Lượt truy cập

Hôm nay:     900

Hôm qua:     900

Tổng truy cập:        200000