Tiếng Việt (sách học chữ dùng cho người lớn), tập 1 - 1992