Giai đoạn 1976 - 1979

Lịch sử lớp 12 phổ thông (tập 2)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1975

Lịch sử lớp 12 phổ thông (tập 1)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1975

Lịch sử lớp 11 phổ thông (tập 2)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Tập làm văn cấp 3 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1976

Văn học lớp 11 phổ thông (tập 2)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1975

Văn học lớp 10 phổ thông (tập 2)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1976

Trích giảng văn học lớp 10 (tập 2)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1975

Lịch sử lớp 8 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1975

Lịch sử lớp 7 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1976

Lịch sử lớp 6 phổ thông 1977

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Tập làm văn lớp 8-9 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1978

Tập làm văn lớp 6-7 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1976

Trích giảng văn học 9 (tập 2)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1975

Trích giảng văn học 8 (tập 2)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1975

Văn học trích giảng lớp 6 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Lịch sử lớp 5 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1975

Lịch sử lớp 4 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB:

Ngữ pháp lớp 5

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1976

Địa lý lớp 4

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Toán lớp 5 phổ thông

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1979