Giai đoạn 1980 - 1989

Văn học lớp 12 phổ thông, tập 2 (1987)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1987

Văn học lớp 12 phổ thông, tập 1 (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988

Văn học lớp 11 phổ thông, tập 1 (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988

Văn học lớp 10 phổ thông, tập 2 (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988

Văn học lớp 10 phổ thông, tập 1 (1983)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1983

Lịch sử lớp 12 phổ thông, tập 2 (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988

Lịch sử lớp 11 phổ thông, tập 2 (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988

Lịch sử lớp 10 phổ thông (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988

Lịch sử lớp 9 phổ thông (1985)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1985

Lịch sử lớp 8 phổ thông (1985)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1985

Lịch sử 7 (1989)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1989

Lịch sử 6 (1986)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1986

Giáo dục công dân 9 (1989)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1989

Giáo dục công dân 8 (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988

Giáo dục công dân 7 (1989)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1989

Giáo dục công dân 6 (1989)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1989

Văn 9, tập 2 (1989)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1989

Văn 9, tập 1 (1989)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1989

Văn 8, tập 2 (1989)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1989

Văn 8, tập 1 (1988)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1988