Giai đoạn 1990 - 2003

Lịch sử 12 (tập 2 - 2000)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2000

Lịch sử 12 (tập 1 - 2000)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2000

Lịch sử 11 (1996)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1996

Lịch sử 10 (1998)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1998

Văn học 12 (tập 2 - 2000)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2000

Văn học 12 (tập 1 - 2000)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2000

Văn học 11 (tập 2 - 2004)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2004

Văn học 11 (tập 1 - 2005)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2005

Văn học 10 (tập 2 - 2002)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2002

Văn học 10 (tập 1 - 2002)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2002

Tiếng Việt 9 (2002)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2002

Tiếng Việt 8 (1999)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1999

Tiếng Việt 7 (2000)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2000

Tiếng Việt 6 (tập 2 1999)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1999

Tiếng Việt 6 (tập 1 2001)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 2001

Lịch sử 9 (tập 2 1999)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1999

Lịch sử 9 (tập 1 1998)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1998

Lịch sử 8 (tập 2 1999)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1999

Lịch sử 8 (tập 1 1998)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1998

Lịch sử 7 (1995)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1995