Sách viện trợ (SGK cấp 1 thời VNCH)

Phát thanh học đường (1967)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1967

Thủ công lớp nhì, lớp nhất (1965)

NXB: Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản

Năm XB: 1967

Khéo tay thủ công lớp 3-4-5 (1965)

NXB: Bộ Giáo dục xuất bản

Năm XB: 1965

Toán pháp lớp 5 (1970)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1970

Em học toán pháp lớp nhì (1969)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1969

Em học toán lớp ba (1965)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1965

Em học toán lớp tư (1965)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1965

Em học toán lớp năm (1969)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1969

Giữ gìn sức khỏe lớp năm (1968)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1968

Tăng cường sức khỏe lớp nhì (1964)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1964

Sống vui sống mạnh lớp 3 (sách giáo viên - 1964)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1964

Sống vui sống mạnh lớp 3 (sách học sinh - 1964)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1964

Em tìm hiểu khoa học lớp nhất (1966)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1966

Em tìm hiểu khoa học lớp nhì (1966)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1966

Em tìm hiểu khoa học lớp ba (1966)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1966

Em tìm hiểu khoa học lớp hai (1971)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1971

Em tìm hiểu khoa học lớp năm (1971)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1971

Em tìm hiểu khoa học lớp một (1971)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1971

Hiển học tập bổn phận công dân lớp ba (1962)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1962

Em học tính tốt lớp năm (1965)

NXB: Trung tâm học liệu xuất bản

Năm XB: 1965