SGK Bình dân học vụ

Toán 1 bổ túc văn hóa, học kỳ 1 (1956)

NXB: Bộ Giáo dục xuất bản

Năm XB: 1956

Giáo dục công dân lớp 4 phổ thông (1953)

NXB: Bộ Giáo dục xuất bản

Năm XB: 1953

Tập đọc, chính tả lớp sơ cấp 1959

NXB: Ty giáo dục Hòa Bình

Năm XB: 1959