SGK bổ túc, phổ cập, thực nghiệm

Văn học lớp 12A (1987)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1987

Văn học lớp 11 (1985)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1985

Văn học lớp 10B (1977)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Văn học 9 (1977)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Âm nhạc 7 (1995)

NXB: Nhà in ĐH Tổng Hợp HN

Năm XB: 1995

Quốc văn lớp 9 (1974)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1974

Quốc văn 8 (1976)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1976

Quốc văn 7 (1976)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1976

Quốc văn 6 (1974)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1974

Quốc văn 5 (1973)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Khoa học thường thức lớp 4-5 (1977)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Phụ lục quốc văn lớp 2-3 (1977)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Quốc văn 4 (1973)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1973

Quốc văn 3 (1977)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Quốc văn 3 (1973)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1973

Quốc văn 2 (1977)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1977

Quốc văn 2 (1973)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Học vần - tập đọc lớp 1 (1973)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Tự nhiên và xã hội 5 (1994)

NXB: Viện Khoa học giáo dục

Năm XB: 1994