SGK dành cho học sinh Hoa Kiều

Ngũ dụng Việt ngữ tốc thành (1952)

NXB: Tân Tân thơ cục

Năm XB: 1952

20 bài vần Việt Ngữ (1957)

NXB: Gia Hoa thư cục

Năm XB: 1957

Vần Việt Ngữ (1957)

NXB: Nhà in Chin Hoa, Chợ Lớn

Năm XB: 1957

Ngữ văn Hoa ngữ lớp 4 (1985)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1985

Ngữ văn Hoa ngữ lớp 3 (1985)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1985

Ngữ văn Hoa ngữ lớp 2 (1984)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1984

Ngữ văn Hoa ngữ lớp 1 (1984)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1984

Việt Nam văn chương trích diễm (1961)

NXB: Nhà in Cawa

Năm XB: 1961

Việt văn khóa bản đệ ngũ (quyển hạ, 1961)

NXB: Nhà in Nam Phương

Năm XB: 1961

Địa lý (1957)

NXB: Nhà in Chin Hoa, Chợ Lớn

Năm XB: 1957

Việt Nam văn pháp đại toàn (1951)

NXB: Nhà in Chin Hoa, Chợ Lớn

Năm XB: 1951