Ngũ dụng Việt ngữ tốc thành (1952)

Tác Giả:

NXB: Tân Tân thơ cục

Năm XB: