Việt Nam văn chương trích diễm (1961)

Tác Giả:

NXB: Nhà in Cawa

Năm XB: