SGK học sinh dân tộc thiểu số, vùng cao

Tập đọc vỡ lòng miền núi (1960)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1960

Tập đọc vỡ lòng miền núi (1970)

NXB: Sở giáo dục Việt Bắc

Năm XB: 1970

Sách học tiếng Việt ( tập 1 - 1978)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1978

Sách học tiếng Việt ( tập 2 - 1978)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1978

Sách học tiếng Việt ( tập 3 - 1978)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1978

Sách học tiếng Việt ( tập 4 - 1978)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1978

Tiếng Việt 1 (tập 2 - 1990)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1990

Tiếng Việt 2 (tập 1 - 1990)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1990

Tiếng Việt 2 (tập 2 - 1992)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1992

Tiếng Việt 3 (tập 1 - 1986)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1986

Tiếng Việt 4 (tập 1 - 1992)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1992

Tiếng Việt 5 (tập 1 - 1991)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1991

Tìm hiểu tự nhiên và xã hội 4 (1992)

NXB: NXB Giáo dục

Năm XB: 1992