SGK miền Bắc giai đoạn 1950 - 1975

Khoa học thường thức lớp Nhất 1950

NXB: Bộ Quốc gia giáo dục

Năm XB: 1950

Tập đọc lớp 3 (1954)

NXB: Một nhóm giáo viên

Năm XB: 1954

Văn học trích giảng lớp 6 phổ thông (1973)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Vần Khai Trí

NXB: NXB Khai Trí

Năm XB: 1970

Vạn vật học lớp 6 (1974)

NXB: Tác giả giữ bản quyền

Năm XB: 1974

Vạn vật học lớp 7 (1974)

NXB: Hàn Thuyên xuất bản

Năm XB: 1800

Vạn vật học lớp 9 (1970)

NXB: Đường Sáng xuất bản

Năm XB: 1970

Vần Việt ngữ lớp vỡ lòng

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1968

Việt ngữ lớp 2 (1972)

NXB: NXB Cành Hồng

Năm XB: 1972

Việt ngữ lớp 3 (1972)

NXB: NXB Cành Hồng

Năm XB: 1972

Việt ngữ tân thư lớp hai (1974)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1974

Việt văn bổ túc lớp 3 (1970)

NXB: Nhật Tảo xuất bản

Năm XB: 1970

Việt văn độc bản lớp 11 (1974)

NXB: Trung tâm học liệu Bộ văn hóa giáo dục và thanh niên

Năm XB: 1974

Việt văn lớp năm (1970)

NXB: Nhật Tảo xuất bản

Năm XB: 1970

Việt văn tân tập lớp 4 (1973)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1973

Việt văn tân tập lớp năm (1970)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1970

Vui học ABC (1974)

NXB: Tác giả giữ bản quyền

Năm XB: 1974

Quốc văn 5 (Bổ túc văn hóa 1973)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Học vần (1973)

NXB: NXB Giáo dục giải phóng

Năm XB: 1973

Văn tuyển lớp 6 phổ thông cấp hai (1955)

NXB: Nha giáo dục phổ thông

Năm XB: 1955