SGK miền Nam giai đoạn 1950 - 1975

Vạn vật học đệ nhất BCD (1963)

NXB: Tiến Hóa xuất bản

Năm XB: 1963

Vạn vật học đệ nhị A (1965)

NXB: Tiến Hóa xuất bản

Năm XB: 1965

Vạn vật học lớp đệ tam (1967)

NXB: Đường Sáng xuất bản

Năm XB: 1967

Vạn vật học lớp đệ tứ (1959)

NXB: NXB Trường Thi

Năm XB: 1959

Vạn vật học lớp đệ tứ (1967)

NXB: NXB Như Ý, Sài Gòn

Năm XB: 1967

Vạn vật học lớp 9 (1971)

NXB: Đường Sáng xuất bản

Năm XB: 1971

Vạn vật học lớp 7 (1974)

NXB: Hàn Thuyên xuất bản

Năm XB: 1974

Vạn vật học lớp đệ thất (1954)

NXB: NXB Trường Thi

Năm XB: 1954

Vạn vật học lớp 6 (1974)

NXB: Đường Sáng xuất bản

Năm XB: 1974

Địa lý đệ nhị (1969)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1969

Địa lý đệ tam (1968)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1968

Địa lý đại cương lớp 10 (1971)

NXB: Cơ sở xuất bản Sử Địa

Năm XB: 1971

Địa lý lớp 8 (1971)

NXB: Nguyễn Du xuất bản

Năm XB: 1971

Địa lý lớp 7 (1968)

NXB: Nguyễn Du xuất bản

Năm XB: 1968

Địa lý lớp nhất (1961)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1961

Toán pháp lớp tư (1968)

NXB: Nam Sơn xuất bản

Năm XB: 1968

Toán pháp lớp 4 (1974)

NXB: NXB Cành Hồng

Năm XB: 1974

Toán đố lớp 3 (1958)

NXB: NXB Nam Trung Bắc, SG

Năm XB: 1958

600 bài tính mẫu lớp 1 lớp 2 (1970)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1970

Em học toán vỡ lòng (quyển 2 - 1970)

NXB: Bộ Giáo dục xuất bản

Năm XB: 1970