Thời kỳ 18xx

Minh tâm bửu giám (1893)

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1893

Ấu học khải mông (1893)

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1893

Minh tâm bửu giám (1893) (1)

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1893

Thông loại khóa trình (1888)

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1888

Tứ thư Đại Học (1889)

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1889

Tứ thư Trung Dung (1889)

NXB: Sài Gòn

Năm XB: 1889