Báo - Tạp chí thiếu nhi xưa

Nội san : Tuổi mơ (Xuân 1998)

NXB: Trường PTTH Hùng Vương

Năm XB: 1998

Tập san thơ văn : Bạn ngọc (số 14 - 1994)

NXB: Tập san thơ văn học sinh, sinh viên miền Trung

Năm XB: 1994

Tập san thơ văn : Bạn ngọc (số 7 - 1992)

NXB: Tập san thơ văn học sinh, sinh viên miền Trung

Năm XB: 1992

Tập san thơ văn : Phượng hồng (số 9 - 1995)

NXB: NXB Đồng Nai

Năm XB: 1995

Tuyển tập thơ văn : Nữ sinh (số 9 - 1994)

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1994

Tuyển tập thơ văn : Nữ sinh (số 6 - 1993)

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1993

Tuyển tập thơ văn : Nữ sinh (số 3 - 1993)

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1993