Thẻ Trung Học VNCH (tỉnh Quảng Trị, năm 1960)

DS Bài Viết