Trích lục chứng thư hôn thú (1962 - 1965)

DS Bài Viết