Trưởng ban dân số (1997)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Phim về những cán bộ đầy nhiệt huyết trong phong trào kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn sau thời bao cấp, nơi nhân dân vẫn có quan niệm đẻ nhiều dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn