Trường Trung học Bùi Thị Xuân,TP.HCM (niên khóa 1984 - 1990)

DS Bài Viết