Giai đoạn 1900 - 1949

Ngũ thiên tự diễn âm (quyển 2, 1935)

Ngũ thiên tự diễn âm (quyển 2, 1935)

NXB: Nhà in Thái Sơn, Hà Nội

Năm XB: 1935

06-02-2024 03:23:00

Ấu viên tất độc (1926)

Ấu viên tất độc (1926)

NXB: Viễn Đông ấn quán

Năm XB: 1926

06-02-2024 03:22:58

Hiếu nghĩa minh thơ (1925)

Hiếu nghĩa minh thơ (1925)

NXB: Tác giả xuất bản

Năm XB: 1925

06-02-2024 03:22:56

Giáo phụ tề gia (1925)

Giáo phụ tề gia (1925)

NXB: Tác giả xuất bản

Năm XB: 1925

06-02-2024 03:22:54

Tập đồ chữ Nho (quyển 2 - 1932)

Tập đồ chữ Nho (quyển 2 - 1932)

NXB: Nhà in Mỹ Thắng Nam Định

Năm XB: 1932

06-02-2024 03:22:52

Tập đồ chữ Nho (quyển 1 - 1932)

Tập đồ chữ Nho (quyển 1 - 1932)

NXB: Nhà in Mỹ Thắng Nam Định

Năm XB: 1932

06-02-2024 03:22:49

Sách dạy chăn tằm (1926)

Sách dạy chăn tằm (1926)

NXB: Viễn Đông ấn quán

Năm XB: 1926

06-02-2024 03:22:47

Cây dùng trong kỹ nghệ (1942)

Cây dùng trong kỹ nghệ (1942)

NXB: Khoa học tạp chí xuất bản

Năm XB: 1942

06-02-2024 03:22:45

Nghề thợ mộc (1939)

Nghề thợ mộc (1939)

NXB: Trường kỹ nghệ thực hành Bắc Kỳ

Năm XB: 1939

06-02-2024 03:22:43

Cơ khí họa (1929)

Cơ khí họa (1929)

NXB: Nhà in Nguyễn Kính (Hải Phòng)

Năm XB: 1929

06-02-2024 03:22:41

Thường đàm nhựt dụng Hán tự liệt ca (1914)

Thường đàm nhựt dụng Hán tự liệt ca (1914)

NXB: Hong Kong

Năm XB: 1914

06-02-2024 03:22:39

Hoa ngữ chỉ nam (1933)

Hoa ngữ chỉ nam (1933)

NXB: Tín Đức thư xã

Năm XB: 1933

06-02-2024 03:22:36

Đọc và viết tiếng Pháp (1906)

Đọc và viết tiếng Pháp (1906)

NXB: Paris

Năm XB: 1906

06-02-2024 03:22:33

Tiếng Pháp (1939)

Tiếng Pháp (1939)

NXB: NXB Trung Hòa

Năm XB: 1939

06-02-2024 03:22:31