Đất ta dậy rồi (tập truyện - 1972)

Đất ta dậy rồi (tập truyện - 1972)

Tập truyện viết về phong trào đổi mới nông nghiệp ở xã Bình Đà 2 , thuộc Thanh Oai - Hà Tây xưa

Tác Giả: Đào Vũ

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB:

Nội dung khác

Số 20

Số 20

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:29

Số 19

Số 19

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:27

Số 18

Số 18

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:25

Số 17

Số 17

NXB:

Năm XB:

06-02-2024 03:37:23