Bản scan sách văn học miền Nam xưa

Giãi mùa sương (1949)

NXB: Tác giả xuất bản

Năm XB: 1949

Song hòa thi thảo (1962)

NXB: Tác giả xuất bản

Năm XB: 1962

Tiếng vọng không gian (1965)

NXB: Hương Quang xuất bản

Năm XB: 1965

Đường về làng Thi (1971)

NXB: Tác giả xuất bản

Năm XB: 1971

Kỷ niệm học trò (1972)

NXB: Nhóm Tuổi Hồng

Năm XB: 1972

Tiễn em vào đời (1974)

NXB: Nến Hồng xuất bản

Năm XB: 1974

Cuối chân trời (1974)

NXB: Nến Hồng xuất bản

Năm XB: 1974

Phấn nội hương đồng (1974)

NXB: Thiềng Đức xuất bản

Năm XB: 1974

Suối về hoa nghiêm (1974)

NXB: Nến Hồng xuất bản

Năm XB: 1974

Người đồng Năn (1979)

NXB: Văn nghệ Minh Hải xuất bản

Năm XB: 1979

Nụ cười nhà giáo (1985)

NXB: Sở giáo dục Nghĩa Bình

Năm XB: 1985

Chốt nắng (1986)

NXB: Văn nghệ Cần Thơ xuất bản

Năm XB: 1986