7 Viên ngọc rồng (67 tập)

Truyện tranh Nhật Bản

Tập 1

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 2

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 3

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 4

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 5

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 6

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 7

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 8

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 9

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 10

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 11

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 12

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 13

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 14

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 15

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 16

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 17

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 18

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 19

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 20

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995