Anh em hồ lô (6 tập)

Truyện tranh Trung Hoa

Tập 1

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Tập 2

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Tập 3

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Tập 4

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Tập 5

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Tập 6

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992