Chúa sơn lâm (5 tập - 1995)

Truyện tranh Nhật Bản

Tập 1

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 2

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 3

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 4

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 5

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995