Nhóc Maruko

Truyện tranh Nhật Bản

Tập 0

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

Tập 1

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

Tập 2

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

Tập 3

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

Tập 4

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

Tập 5

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

Tập 6

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997