Quyền vương Tinawa (15 tập - 1999)

Truyện tranh Nhật Bản

Tập 1

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 2

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 3

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 4

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 5

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 6

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 7

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 8

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 9

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 10

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 11

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 12

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 13

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 14

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Tập 15

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999