Thám tử lừng danh

Truyện tranh Nhật Bản

Tập 1

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 2

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 3

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 4

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 5

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 6

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 7

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 8

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 9

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Tập 10

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995