Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 2-35 tập)

 Truyện tranh Nhật Bản

Tập 1

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 2

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 3

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 4

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 5

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 6

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 7

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 8

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 9

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 10

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 11

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 12

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 13

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 14

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 15

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 16

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 17

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 18

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 19

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Tập 20

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998