Giáo dục và cuộc sống

Lược khảo khoa cử Việt Nam (1968)

NXB: NXB Thanh Tân

Năm XB: 1968

Tứ thư - Luận ngữ (1950)

NXB: Trí Đức tùng thư

Năm XB: 1950

Tứ thư - Đại học trung dung (1950)

NXB: Trí Đức tùng thư

Năm XB: 1950

Tứ thư - Mạnh Tử (quyển hạ - 1950)

NXB: Trí Đức tùng thư

Năm XB: 1950

Tứ thư - Mạnh Tử (quyển thượng - 1950)

NXB: Trí Đức tùng thư

Năm XB: 1950

Connaissance du Vietnam (1954)

NXB: Ecole Francaise D'extreme Orient Hanoi

Năm XB: 1954

Hán học tứ tự thành ngữ (1961)

NXB: Văn hữu Á Châu xuất bản

Năm XB: 1961

Giai thoại làng nho (tập 1 - 1964)

NXB: Nam Chi tùng thư

Năm XB: 1964

Giai thoại làng nho (tập 2 - 1964)

NXB: Nam Chi tùng thư

Năm XB: 1964

Hương hoa đất nước (quyển hạ 1956)

NXB: NXB Bốn Phương

Năm XB: 1956

Hương hoa đất nước (quyển thượng 1956)

NXB: NXB Bốn Phương

Năm XB: 1956

Nếp cũ làng xóm Việt Nam (1968)

NXB: Tác giả giữ bản quyền

Năm XB: 1968

Việt Nam di tích và cảnh đẹp (1995)

NXB: NXB Văn Hóa Thông tin

Năm XB: 1995

Nước Việt Nam thống nhất (1977)

NXB: NXB Giáo Dục

Năm XB: 1977

Tâm hồn cao thượng (1952)

NXB: Sống Mới xuất bản

Năm XB: 1952

Truyện Thúy Kiều (1958)

NXB: NXB Thanh Tâm

Năm XB: 1958

Việt Nam phong tục (1973)

NXB: Nhà sách Khai Trí

Năm XB: 1973

Việt Nam văn học sử trích yếu (1949)

NXB: Nhà sách Vĩnh Bảo - Sài Gòn

Năm XB: 1949

Nho giáo (Quyển thượng - 1971)

NXB: Trung tâm học liệu Bộ giáo dục VNCH

Năm XB: 1951

Việt Nam văn hóa sử cương (1951)

NXB: NXB Bốn Phương

Năm XB: 1951